Northern Michigan + The Milky Way = Spectacular! Photo: Dmitriy Chekhovskiy